Uw Privacy

PRIVCACYBELEID VAN Motorreiziger.nl

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Motorreiziger.nl verwerkt van haar leden. Indien je lid wordt van Motorreiziger.nl, of om een andere reden persoonsgegevens aan Motorreiziger.nl verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

  1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Motorreiziger.nl

  2. Welke gegevens verwerkt Motorreiziger.nl en voor welk doel 2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en/of achternaam,e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts 2.2 Motorreiziger.nl verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:: (onderstaand is eventueel aan te passen door organisatie) a) Je e-mailadres wordt gebruikt voor de nieuwsbrief en wordt niet verstrekt aan derden. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

  3. Bewaartermijnen Motorreiziger.nl verwerkt en bewaart je persoonsgegevenstot afmelding van de nieuwsbrief. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

  4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Motorreiziger.nl passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, zoals encryptie.

  5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 5.1 Indien noodzaklijk kan inzage gegeven worden in de eigen persoonsgegevens.

  6. Wijzigingen Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.